ЗА НАС   НОВИНИ   АВТОМОБИЛИ   СЪБИТИЯ   КУРСОВЕ   ВРЪЗКИ   КОНТАКТИ   ФОРУМ   English   Начало Форум Подробно Търсене Е-mail Карта Администрация
    ТЪРСЕНЕ
 

Предимства на природния газ като моторно гориво

Използването на природния газ като моторно гориво има множество предимства, основните могат да се обобщят в следните области:

Икономически:
Един от главните въпроси при конвертирането на автомобилите от течно гориво /бензин или дизел/ на природен газ е въпроса за икономическата целесъобразност от тази замяна. В общия случай цената на природния газ е с пъти по-ниска от тази на течните горива.  Газът винаги е бил по-евтин от бензина и използването му в транспорта е икономически очевидно.
Изследванията в тази насока показват, че газовата уредба при леките автомобили се откупува за около 15 хил. км., а при товарните за около 10 хил. км., като собствениците на автомобили през всеки 500 хил. км пробег могат да икономисват за автомобил.
От приложената графиката (в дясно) се вижда, че разходите при използване на природен газ като гориво са около три пъти по-ниски спрямо бензина, два пъти и половина спрямо дизела и два пъти по-ниски спрямо пропан-бутан.
 
Екология и здравеопазване:
От 60 до 80 % от замърсяването на въздуха в градовете се дължат на изгорелите газове от автомобилите. Това е основание екологични фондове да финансират изцяло или частично проекти за редуциране на вредните емисии от транспорта. В ЕС са предвидени 650 млн. евро за проекти по газифициране на транспорта .
Основните европейски проекти в това направление са: “Син коридор”- за създаване на условия автомобили на природен газ да пътуват по цяла Европа и “Цел 2020” за газификация на 10 % от автомобилния парк на стария континент.
Отработените автомобилни газове съдържат освен въглероден диоксид и водни пари, въглероден оксид, азотни и серни оксиди, както и различни количества алдехиди, метан, неметанови въглеводороди, полициклични органични съединения, олово, сажди и др. Количеството на замърсителите зависи главно от начина на протичане на горенето в ДВГ, от свойствата и състава на използваните горива.
За разлика от течните горива (бензин, дизел), природният газ изгаря по-пълно. Това зависи, както от неговите физикохимични свойства така и от условията на процеса на горене. Еднаквото агрегатно състояние на природния газ и въздуха е причина за по-доброто им смесване, а от там и за по-пълното изгаряне на горивото. 
Природният газ не съдържа или съдържа много малки количества серни съединения. В димните газове от изгарянето му не се съдържа серен диоксид, който е една от причините за киселинните дъждове. Емисиите на CO и NO са сравнително по малко в сравнение с другите горива.

Технологични:

От всички видове горива природният газ има най-висока детонационна устойчивост при горене. Октановото му число е между 105-110 единици, което позволява да се повиши степента на компресия в двигателите с вътрешно горене и да се подобри икономичността им. Природният газ отделя най-много топлина при изгаряне, което води до подобряване на икономичността на двигателите и термичния КПД. Тъй като въздуха и природния газ имат еднакво агрегатно състояние, смесообразуването между тях е многократно по-добро и горенето е значително по-пълно. Поради тази причина количеството и качеството на горивовъздушната смес в отделните цилиндри на двигателя се различава малко, в сравнение с течните горива. Неравномерното разпределение на горивната смес намалява с около 15%.
Тъй като метанът не се втечнява при пускане на студен двигател, той не измива маслото от буталата и цилиндрите. По този начин периодът за смяната на маслото може да се увеличи до два пъти.
По-доброто смесообразуване и горене, води до понижаване на нагарообразуването, а оттам и понижаване на замърсяването на електродите на запалителните свещи, което увеличаване срока им за смяна.

 

powered by x-non : 0,007