ЗА НАС   НОВИНИ   АВТОМОБИЛИ   СЪБИТИЯ   КУРСОВЕ   ВРЪЗКИ   КОНТАКТИ   ФОРУМ   English   Начало Форум Подробно Търсене Е-mail Карта Администрация
    ТЪРСЕНЕ
 

УСТАВ
на
"БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ"

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.

/1/ Настоящият устав урежда въпросите, свързани с учредяването, дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ" /БААПГ/.

/2/ " БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ " представлява юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, наричано по-долу "Сдружението". Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав парични вноски. Статутът на Сдружението се определя съобразно българското законодателство.

/3/ Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на ползватели на автомобили на природен газ, дистрибуторите и търговците на оборудване за автомобили на природен газ и автомобилни газо-компресорни станции, за развитието на търговията на природен газ в тази сфера, както и за насърчаването на газовата промишленост в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. Наименованието на Сдружението е:
" БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ " /БААПГ/, което се изписва и на английски по следния начин: BULGARIAN NATURAL GAS VEHICLE ASSOCIATION /BNGVA/

Чл. 3. /1/ Седалището на Сдружението е: гр. София, община  "Лозенец" ул. "Филип Кутев" № 5 в сградата на Овергаз Холдинг АД.

Адресът на управление на Сдружението е гр. София, община  "Лозенец" ул. "Филип Кутев" № 5.
/2/ Промяна в седалището и адреса на управление може да се извършва с решение на Управителния съвет.

Чл. 4. Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички документи и печатни издания на сдружението.

Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 7. Главните цели на Сдружението са:

1.
Да защитава интересите на ползватели на автомобили на природен газ, вносители, дистрибуторите и търговците на оборудване за автомобили на природен газ и автомобилни газо-компресорни станции и да осъществява съдействие за развитието на газова промишленост, както и на търговията с природен газ в България, изразяващо се в:

а/ развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България;

б/ предотвратяване злоупотребата с монополно положение на пазара на компресиран природен газ, нелоялната конкуренция и други действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи и негативно да се отразят на пазара в тази сфера;

в/
насърчаване на свободата на предприемчивостта в производството, търговията и услугите, свързани с разпределението на компресиран природен газ за автомобилите;

г/ защита на интересите на потребителите.

2.
Да насърчава производителността и печалбата в сферата на газовата промишленост.

3.
Да представлява членовете на Сдружението и да защитава интересите им пред държавните органи.

4.
Възприемане на пазарно поведение в областта на търговията с продукти на газовата промишленост, основаващо се на лоялна конкуренция.

5.
Усвояване и прилагане на практика на техническите стандарти и на стандартите за качество, приложими в Европейския съюз; ускоряване на въвеждането на европейските стандарти и норми на пазара на продуктите на газовата промишленост в България.

6. а/ Гарантиране на качеството, на безопасността и опазването на околната среда в интерес на цялото общество;

б/
Насърчаване на инвестирането в технологии, свързани с автомобили на природен газ, с оглед опазване на околната среда.

7. Осъществяване на контрол срещу злоупотреби в областта на разпределението на компресиран природен газ за автомобили.

8. Обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на търговията с компресиран природен газ за автомобили.

9. Участие в подготовката на проекти на нормативни актове, регламентиращи търговията в страната и засягащи поведението на дистрибуторите и търговците на продукти на газовата промишленост на националния пазар.

10. Защита пред държавните и други органи и организации на икономическите интереси на разпространителите на компресиран природен газ за автомобили със съответните форми и средства.

11. Оказване на необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точно прилагане на нормативните актове в областта на  автомобилите за природен газ. Оказване на консултантска помощ чрез подходящи специалисти.

12. Информиране периодично на своите членове за действащите нормативни, технически и технологически актове, приети от Народното събрание, Министерски съвет и други министерства и ведомства в страната, касаещи автомобили на природен газ; информиране своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област, а също така изразяване становище и изготвяне съгласувано мнение на своите членове, относно присъединяването на Сдружението към тези актове.

13. Следене за спазването на правилата на професионалната етика, информиране компетентните органи за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на Сдружението.

14. Съдействие за разрешаването на възникнали спорни въпроси между членовете, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

15. Провеждане под свое ръководство на периодични срещи с членовете, относно разясняването и прилагането на важни нормативни и други актове, отнасящи се до финансовите резултати и други икономически интереси на дистрибуторите и търговците на оборудване за автомобили на природен газ.

16. Спомагане, чрез различни форми и средства, за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в сферата на автомобилите на природен газ.

17. Съдействие за запознаване на българските фирми с най-новите постижения в областта на автомобилите на природен газ и за увеличаване на броят им в страната.

18. Съдействие за опазване на доброто име на членовете на Сдружението.

19. Представляване членовете на Сдружението на вътрешни и международни форуми, дискутиращи проблемите на автомобилите на природен газ.

Чл. 8. /1/ В изпълнението на своите цели Сдружението използва следните средства:

1. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за своевременен обмен на информация;

2. използва преди всичко диалога и взаимоприемливия компромис между заинтересованите страни съобразно българското законодателство;

3. създава помощни органи за изпълнение на специфични дейности;

4. Организира изследвания и разработки свързани с целите на сдружението;

5. Организира семинари, конференции и други национални и международни форуми;

6. Подпомага публикуване на материали в областта на своята дейност;

7. извършва и други дейности свързани с целите по член 7.

Чл. 9. Сдружението има следния предмет на дейност: защита интересите на ползватели на автомобили на природен газ ,разпространителите на природен газ за автомобили, развитие, преоборудване и търговия на автомобили на природен газ , както и насърчаване разпространението на автомобилите на природен газ  в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 11./1/ Годишният членски внос е в размер на  500 лева за физически и юридически лица.

/2/ За първата година членският внос следва да бъде внесен в едномесечен срок от регистрацията на Сдружението - за учредителите, а за следващите години се дължи до 30.I. на текущата година.

/3/ Кандидатите за членство депозират пълния размер на членския внос заедно с молбата за приемане в Сдружението. При отказ от страна на Управителния съвет депозитът се връща в срок от 14 /четиринадесет/ дни.

Чл. 12. /1/ Срещу направения членски внос Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение "Удостоверение", данните по чл. 4, името, съответно наименованието, на члена.

/2/ Срещу направените дарения Сдружението издава удостоверения. Удостоверението съдържа: означение "Удостоверение", данните по чл. 4, както и името, съответно наименованието, на дарителя.

/3/ Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.

Чл. 13. Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност:

1.
Консултантска дейност;

2. Учебна дейност;

3. Издателска дейност;

4. Организиране на конференции и семинари;

5.
Други дейности, свързани с постигането на целите на Сдружението.

/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство.

/3/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

/4/ Сдружението не разпределя печалба.

 

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 14. /1/ Членството в сдружението е доброволно.

/2/ Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което приема устава, спазва решенията на ръководните органи и плаща редовно членски внос.

Чл. 15. Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

Приемане на нови членове

Чл. 16. /1/ Последващото приемане на нови членове в Сдружението се извършва с решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба на желаещия до Управителният съвет и внесен депозит по чл. 11 /3/, равностоен на сумата по чл. 11 /1/.

/2/ Молбата се разглежда в 1-месечен срок от подаването й до Сдружението.

/3/ Когато кандидатът е юридическо лице, със заявлението се представят доказателства, че решението за членство е взето в съответствие с неговите вътрешни устройствени правила.

Права на членовете

Чл. 17. Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание;

2. Да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението;

3. Да иска отмяна на незаконни и противоречиви на устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението;

4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението, както и да прави предложения, възражения и препоръки;

5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението;

6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност;

7. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението;

8. Да получи членско удостоверение.

Задължения на членовете

Чл. 18. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението;

2. Стриктно да съобразява своята дейност с нормативните и технологични изисквания в областта на автомобилите на природен газ, както и с международните актове в тази област, включително българските и международните стандарти;

3. Да приема целите, определени в Устава на Сдружението;

4. Да участва в цялостната дейност на Сдружението;

5. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението;

6. Да внася редовно членския си внос, така както е определен в чл. 11 /1/;

7. Да съдейства при риализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на смърт на член - физическо лице, или прекратяване на член - юридическо лице. Упражняването на членски права за период, по-дълъг от 3 /три/ месеца, може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно, което е с нотариална заверка на подписа в случаите на:

1. продължително отсъствие от страната;

2. продължително боледуване;

3. продължително отсъствие от населеното място - седалище на сдружението.

Прекратяване на членството. Имуществени последици

Чл. 20. Мандатът на член на Общото събрание се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. Поставяне под запрещение /пълно или ограничено/ или смърт на член - физическо лице, или прекратяване на член - юридическо лице;

2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението;

3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 /шест/ месеца;

4. Когато действа в разрез със задълженията си;

5. При подаване на оставка пред Общото събрание ;

6. с прекратяване на Сдружението;

7. при изключване от Сдружението.

Чл. 21. /1/ Всеки член може доброволно да прекрати членството си в Сдружението въз основа на писмена молба до Управителният съвет.

Чл. 22. /1/ /2/ Член на Сдружението се изключва с  решение на Общото събрание, когато:

1. Грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението;

2. Извършва действия, които накърняват доброто име на Сдружението и възпрепятства постигането на неговите цели;

3. Злоупотребява със средствата на Сдружението;

4. Не плаща членския внос един месец след определения срок за плащане.

/2/ Внесените до момента на изключване средства не подлежат на връщане.

/3/ В 7-дневен срок от вземане на решението по ал. 2 Председателят уведомява писмено изключения член. С уведомлението изключеният от Сдружението член се поканва в подходящ срок да върне членското си удостоверение.

/4/ В случай на подадена молба за прекратяване на членството, тази молба се разглежда от Управителният съвет на Сдружението в срок от 1 /един/ месец. Внесените до момента на прекратяване на членството средства не подлежат на връщане.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 23. Органите на Сдружението са:

1. Общото събрание на членовете на Сдружението;

2. Управителният съвет;

Общо събрание

Чл. 24. /1/ Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

/2/ Общото събрание включва всички членове на Сдружението.

/3/ Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно. Когато действа представител, те отговарят за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.

Чл. 25. /1/ Членовете - юридически лица, се представляват в Общото събрание от законните им представители или от лице, упълномощено с писмено пълномощно. Когато действа представител, юридическите лица отговарят за неизпълнението на задълженията, поети от страна на овластеното лице.

/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
Чл. 26. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

Свикване
Чл. 27. /1/
Редовните заседания на Общото събрание се свикват най-малко един път в годината от Управителния съвет или по искане на най-малко една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

/2/ Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

/4/ Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикване на Общото събрание.

/5/ Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 28. Общото събрание:

1. Изменя и допълва настоящия Устав;

2.
Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението;

4. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

6. Приема годишния бюджет на Сдружението;

7. Обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет и определя размера и начина на събиране на членския внос;

8. Взема решения за участие в други организации;

9. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

10. Взема решения за създаването на помощни органи за изпълнение на специфични дейности;

11. Взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии за контрол върху изразходването на средствата на Сдружението.

12. Взема решения за изключване на членове на сдружението

Кворум

Чл. 29. /1/ Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

/2/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

/3/ Протоколът, заедно с прикрепен към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

Вземане на решения

Чл. 30. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат както следва:

1. С мнозинство от 2/3 от присъстващите се взимат решенията по чл. 28, т. 1 и т. 5 от настоящия Устав;

2. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 31. /1/ Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

/3/ Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателя на Сдружението.

Право на глас

Чл. 32. /1/
Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2.
юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Управителен  Съвет

Чл. 33. /1/ Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.

/2/ Управителният съвет:

1. Ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението;

2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

3.
Свиква Общото събрание по определения в Устава ред;

4.
Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на сдружението;

5.
Избира измежду членовете си председателя на Управителния съвет ;

6. Разпределя и изпълнява утвърдения в Общото събрание бюджет;

7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението;

8.
Приема правила за контрол върху предоставените дарения;

9.
Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

10. Определя адреса на сдружението;

11.
Взема решения по други важни въпроси, засягащи оперативното управление на сдружението.

/3/ Управителният съвет се събира на редовни заседания всяко тримесечие.

/4/ Управителният съвет се отчита периодично /веднъж в годината/ пред Общото събрание за своята дейност.

12. Когато Управителния съвет подготви решение за изключване на член, този орган е длъжен да предупреди в 14-дневен срок същия и да го изслуша, когато изключваният желае да даде обяснения, свързани с изключването му.

Състав

Чл. 34.
Управителният съвет се състои от седем физически лица - членове на Сдружението, включително и Председателя. Когато член на Управителния съвет е юридическо лице, на заседанията на Съвета то се представлява от неговия законен представител или от упълномощено с писмено пълномощно физическо лице.

Чл. 35. /1/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

/2/ Членовете на Управителния съвет, осъществяват дейността си по този Устав безвъзмездно.

/3/ Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

1. Поставяне под запрещение /пълно или ограничено/ или смърт;

2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението;

3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 /шест/ месеца;

4. Когато действа в разрез със задълженията си;

5. При подаване на оставка.

/5/ Членството може да бъде прекратено доброволно също и при деклариране на оставка пред Председателя на Сдружението, като в този случай той докладва за оставката на първото редовно заседание на Общото събрание.

Чл. 36. /1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разделение на функциите между тях.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението.

Свикване

Чл. 37. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя.

/2/ Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.

/3/ Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Чл. 38. /1/ Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет. Решенията по чл. 33 /1/, т. 2 и т. 9, и по чл. 44 /2/ се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

/2/ За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието.

/3/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председател

Чл. 39. Председател на Сдружението може да бъде само дееспособно физическо лице - член на Сдружението, или лице - посочено съгласно чл. 34.

Чл. 40. /1/ Председателят се избира за срока по чл. 35 /1/

Чл. 41. /1/ Председателят на Сдружението:

1.
Представлява Сдружението; за целта той представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване на Сдружението в съответния регистър в съда;

2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

3. Свиква Управителния съвет.

/2/ Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ За своята дейност Председателят се отчита пред Общото събрание.

Чл. 42. Мандатът на Председателя на сдружението се прекратява от Управителния съвет:

1. По негова молба, заявена писмено пред Управителния съвет;

2. Когато действа в разрез със задълженията си и с това пречи за нормалната работа на Сдружението;

3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 /шест/ месеца;

4. При поставяне под запрещение /пълно или ограничено/;

5. При смърт.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43. /1/ Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

/2/ С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

/3/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по
решение на Общото събрание.

/4/ Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

§2. Настоящият Устав е изготвен на български език и е  единствено меродавен при тълкуване разпоредбите на Устава.

Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на сдружението, проведено на 31.01. 2004 г. в гр. София, и е подписан от всички учредители.

powered by x-non : 0,003